Go Back Report # 1550

08-21-1946               ENGLISH TRANSLATION FOLLOWS SWEDISH TEXT          

Note: This case was found in Larry Hatch’s “Sub” classification many years ago, meaning UFOs being under or going into water. However, this case is on the beach of an island. Nevertheless, it still contains many of the ingredients we have become accustomed to reading about, so I will keep this case active.

Norrköpings Tidningar  
22 August 1946, page 13       

Mystisk lyktgubbe sprider skräck        
Sensation på skärgård utanför Karlshamn       

   Mystiska händelser har under den senaste tiden satt en hel ö i yttre havsbandet utanför Karlshamn i skräck. Så gott som hela öns befolkning har vid olika tilfällen iakttagit en väldig gestalt gående i en av vikarna och försedd med en lykta av ålderdomlig modell. Den mystiska figuren har jagat stor skräck i invånarna. 
Fiskare Karl Berndtsson berättar följande för tidningarna:

— Då vi med vår båt närmade oss Tärnö från södra sidan fick vi plötsligt se den mystiske lyktbäraren. Det var en mörk augustikväll vid 11-tiden, men nymånen lyste i alla fall upp så mycket, att vi kunde se konturerna av stranden och de gamla träden, som går ända ned till vattenbrynet. Inne i Surviken där det är spökerierna pågår - låg vattenytan alldeles blank och utmed stranden där, skred mannen eller vad vi nu skall kalla den mystiska varelsen. Det var en väldig gestalt, som verkade mycket imponerande, trots att han gick krokryggig och med huvudet mot bröstet. I vänstra handen bar han en sådan där gammaldags lykta, och den lyste med kraftigt brand-rött sken. Ljuset fladdrade svagt och förde tanken på en tjäreld.           
   Vi var endast ett 30-tal meter från stranden, och mannen måste ha iakttagit oss, men han tog ingen som helst notis om oss, utan gick oberörd i samma långsamma takt utmed viken. Efter en stund vek han upp mot skogen och försvann snart mellan trädstammarna. Varför vi inte rodde in till stranden och förföljde lyktmannen? Ja, det låter nog så enkelt att säga så här i dagsljus. Skall jag vara fullt ärlig var det ingen av oss i båten som vågade, trots att mina kamrater liksom jag är män i vår besta ålder och varit med om en hel del på havet. Man får gärna skratta åt det, men det kändes som om varelsen utstrålade kyla. Själv blev jag iskall över hela kroppen, och mina kamrater hade också olustkänslor. Jag bör kanske också nämna att vi är nykterister alla tre.          
   Det finns många människor på Tärnö, som kan berätta om mysteriet. En kraftig, fullt normal yngling i 20-årsåldern berättar, att han vid ett möte med den mystiske lyktmannen fick en så kraftig chock, att han för första gången i sitt liv svimmade. Det var inte själva synen som skrämde mig, sade ynglingen, utan någon slags oförklarligt kuslig impuls, som utgick från den plats, där det röda ljuset då befann sig. 
   Surviken, där den mystiske lyktmannen med det röda ljuset helst uppehåller sig är ett ganska dystert strandparti. Det råder halvdunkel även mitt på dagen, och fast där är fullt upp med grönt, saftigt gräs, undviker öns många rödbrokiga kor platsen, trots att de annars ströver fritt omkring över hela ön.          
   Lyktmannen har uppträtt under en lång tid och visat sig många gånger, men ända tills nu har ingen utenför Tärnö haft vetskap om saken. Ett 20-tal män och kvinnor, både unga och gamla, omvittnar att de sett fenomenet dels från havet och dels från landsidan. Under sista krigsåret då lyktgubben började uppträda, gissade man på spionage, men myndigheterna blev inte underrättade. Smugglare har också varit en teori.  

Norrköpings Tidningar  
22 August 1946, page 13       

Mysterious Jack-o'-lantern spread terror         
Sensation in the archipelago outside Karlshamn1       

   Mysterious events have recently put a whole island in the outer archipelago outside Karlshamn in fear. Almost the entire population of the island has at different times observed a huge figure walking in one of the bays and equipped with an old model lantern. The mysterious figure has caused huge fear in the population.   
   Fisherman Karl Berndtsson says the following to the newspapers:
— When we were approaching Tärnö with our boat from the south side, we suddenly saw the mysterious lantern-bearer. It was a dark night in August at around 11 o'clock, but the new moon shone so much that we could see the outline of the beach and the old trees, which go right down to water's edge. Inside the Surviken Bay where the ghosts are seen—the water was level all shiny and along the beach there—walked the man or whatever we shall call the mysterious creature. It was a huge figure, which seemed very impressive, even though he was hunchbacked and with his head against his chest. In his left hand he carried one of those old-fashioned lanterns, and it shone with a powerful fire-red light. The light flickered slightly and brought the idea of a tar-fire.     
   We were only about 30 meters from the beach, and the man must have seen us, but he took absolutely no notice of us, but went undisturbed in the same slow pace along the bay. After a while he turned up at the forest and soon disappeared among the tree trunks. Why we didn't row to shore and pursue the lantern-bearer? Well, it sounds simple enough to say so in daylight. If I should be totally honest, none of us in the boat dared it, even though my friends and I are men of our best age and have been through a lot on the ocean. You may laugh about it if you wish, but it felt as if the creature radiated cold. Personally, I was ice cold all over my body, and my mates also had malaise. I should perhaps also mention that all three of us abstain from alcohol.         
   There are many people on Tärnö who can tell you about the mystery. A sharp, perfectly normal young man in his 20s says that at a meeting with the mysterious lantern-bearer, he got such a strong shock, for the first time in his life he fainted. It was not the sight that scared me, said the young man, but some kind of unexplained eerie impulse which emanated from the place where the red light was.      
   Surviken, where the mysterious lantern-bearer with the red light is seen most times, is a rather gloomy seashore. There is also semi-darkness in the middle of the day, and though there is much green, juicy grass, the island's many red speckled cows avoid the site, even though they otherwise walk freely around the whole island.
   The lantern-bearer has appeared for a long time and been seen many times, but until now none outside of Tärnö had knowledge of the facts. Some 20 men and women, both young and old, bear witness to the phenomenon seen both from the sea and from the land side. During the last year of the war when the lantern-bearer started appearing, people guessed at espionage, but the authorities were not informed. Smugglers have also been a theory.

Note 1: Hällaryd archipelago, in Blekinge’s Karlshamn municipality, includes Tärnö, the largest and southernmost island in this archipelago.      
Reference:
http://en.wikipedia.org/wiki/T%C3%A4rn%C3%B6           

Reference for the above text is: News clip sent in an e-mail by UFO researcher Ole Jonny Brænne on November 06, 2012. My thanks to him also for providing the English translation and a map. - CF     

UFOCAT PRN – 138601 (possibly)  
UFOCAT URN – 138601
AFU Sweden (Archives for UFO Research – Sweden & Scandinavia), # G121, News clip         

Europe – Sweden, Blekinge Län          
Karlshamn   Latitude 56-10-00 N, Longitude 014-51-00 E (D-M-S) [populated place]
Tärnö           Latitude 56-07-00 N, Longitude 014-58-00 E (D-M-S) [populated place]
Tärnö           Latitude 56-07-00 N, Longitude 014-58-00 E (D-M-S) [island]    
Reference: http://geonames.nga.mil/ggmaviewer/    

Surviken Bay   Unable to provide coordinates, but this bay is located on the eastern side of the island of Tärnö. See map at:           
http://www.archipelago.nu/SKARGARD/SVENSKA/BLEKINGE/tarno.htm          

Print this Page