Go Back Report # 1528

08-??-1996    ENGLISH TRANSLATION FOLLOWS N0RWEGIAN TEXT

 

EN sannsynlig abduksjon?-CF-

 

Vefsna ved Mosjøen

Dato: August 1996

Tidspunkt: 24.00 NST – usikkert

Varighet: 1-3 timer – usikkert

Farge: usikker

Lyd: ingen

Type: DD

 

Rapportsentralen har fått en observasjon fra to kamerater som var på fisketur i elva Vefsna ved Mosjøen i Nordland fylke i august i 1996. Observasjonen er så gammel at UFO-NORGE ikke greier å etterforske denne saken videre.

Vi overlater derfor til den ene av kameratene å fortelle hva som skjedde: ”Jeg og min fiskekamerat Tommy dro ut for å fiske ørret i Vefsna. Vi ankom fiskestedet som vi pleide å bruke ca. kl 23.15. Vi satte straks i gang med å lete etter meitemark, og fleipet om storfisken som vi skulle ha tak på. Det begynte å regne og jeg tok av meg armbåndsuret og la det i sekken min. Vi stilte oss opp med fiskestengene og hadde kun kaffe i koppen.

Plutselig begynte masse underlige ting å skje. Vi kastet med fiskestengene våre flere ganger med samme resultat hver gang. Vi mistet krokene uten å sette oss fast (elven er veldig dyp på dette stedet). Det hele toppet seg da jeg bestemte meg for å stille meg på siden av Tommy for å se hva som foregikk, og hva han også tullet med. Tommy begynte å bli helt hvit i ansiktet, og tydelig nervøs. - Det er noe “rapple tullat” som skjer her, sa han. Han ville gjøre to siste kast med en åpen Ambassadør fiskesnelle.

 

Kast 1:

Vi så begge sluken i enden av lina gå over midten av elva (ca. 80 meter!). I tillegg hylte snella da linen gikk ut. Tommy begynner å veive inn, men etter bare to meter med innsveiving kom sluken opp. Den hadde så vidt vært ute i vannet(?)

Kast 2:

Akkurat som kast 1. Sluken for ut ca. 80 meter. Vi holdt øye med agnet hele vegen ut, men da han sveivet inn, viste det seg at sluken lå bare to meter ut i vannet. Vi opplevde det på en måte som at ”noe” kom inn og leverte sluken til oss! Vi kunne se ”noe” som kom mot oss i vannet, og det var garantert ikke noe fisk! Det var som om dette ”noe” nekter oss å fiske.

Mens vi stod der ved siden av hverandre på elvebredden begynte hele situasjonen å bli veldig skrudd og ekkel. Vi følte det som om vi stod i et vannvittig magnetfelt som fikk alt til å vibrere. Plutselig merket vi at vi hadde forflyttet oss til et helt annet sted ved elva enn for et øyeblikk siden. Vi hadde forflyttet oss uten å merke det. Jeg stod lengre inne på elvebredden, mens Tommy stod med ryggen til elva. Han var helt hvit, og vannvittig rar i fjeset. Ingen av oss skjønte hvordan vi hadde greid dette uten å merke det, eller bevege oss. På dette tidspunktet ble vi begge veldig nervøse. Ingen av oss kan forklare hva som skjedde. Vi følte en stor redsel, og alt var veldig ekkelt.

Da skjedde det noe merkelig. En gjenstand skjøt opp av elva i en voldsom fart, 90 grader rett opp, så vannspruten stod etter den.

Alt gikk så fort at ingen av oss husker formen på gjenstanden, bare at den kunne ha vært på størrelsen med en bil. Vi opplevde det som en masse tid hadde gått. Det hadde sluttet å regne helt plutselig, og vi bare sto der målløse!

Etter dette utvekslet vi ikke et ord sammen, vi måtte bare komme oss bort.

Dagen etter ringte jeg til Tommy og ville at vi skulle snakke sammen. Tommy foreslo at vi skulle møtes der elven møter fjorden (Vefsnfjorden), på en sandbank vi hadde brukt å tenne bål tidligere. Vi ble enig om å møtes kl 23.30. Vi fikk ikke pratet om hendelsen fordi Tommy hadde tatt med seg venninnen si. Vi visste at det vi hadde opplevd natten i forveien var for sprøtt til å kunne deles med andre. Tommy hadde tatt med seg litt fiskeutstyr og jeg hadde sekken min med meg.

Etter å ha kost oss lenge, sier venninnen til Tommy at klokken er 04.00, og hun vil hjem (hun var redd for ikke å komme seg på jobb dagen etter). Tommy blir irritert og ber henne om å rette klokka si, han sier at hans klokke er 02.26!

Jeg kom på at klokka mi fortsatt lå i sekken min siden kvelden før. Jeg tok den opp og fortalte at Tommy hadde helt rett, klokka var 02.26!

Vi fisket en 10-minutters tid til før vi dro hjem til Tommy. Til vår store undring viste tekst-tv klokken at både min og Tommys klokke på minuttet var feil med nesten en og en halv time. Det viste seg at det var venninnen til Tommy sin klokke som var rett!

Vi kan jo bare undre, hva var det som hendte natten i forvegen?

Vi er fjellvante karer som går en del både på jakt og fiske sammen, men vi har aldri opplevd noe slik verken før eller siden.

Den kvelden vil vi aldri glemme!

 

A probable abduction? –CF-

 

Vefsna near Mosjøen

Date: August 1996

Time: 24.00 NST [Norwegian summer time] – unsure

Duration: 1-3 hours – unsure

Color: unsure

Sound: none

Type: DD

 

 

    Our Report Center has received an observation from two friends who were fishing in the river Vefsna, at Mosjøen in Nordland County in August 1996. The observation is so old that UFO-NORWAY is unable to investigate this matter further.

    We therefore leave it to one of our comrades to tell what happened:

    “I and my fishing buddy, Tommy, went out fishing for trout in Vefsna. We arrived at the fishing spot that we used to use at approx. 23:15. We immediately started to look for earthworms and joked about the big fish that we should get. It started raining and I took off my watch and put it in my bag. We started fishing with our rods and had some coffee in our cups.

    Suddenly, lots of strange things happened. We cast our fishing rods several times with the same results every time. We lost our hooks without getting stuck in anything (the river is very deep at this location). It all peaked when I decided to put myself beside Tommy to see what was going on, and what he was kidding about. Tommy began to be all white on the face, and clearly nervous. - There is something “very weird” going on here, he said. He would make two more throws with an open Ambassador fishing reel.

    Cast 1:

We saw both the lure at the end of the line going across the middle of the river (about 80 meters!). In addition, the reel screamed as the line went out. Tommy began to reel in, but after just two meters of reeling the spinner came up. It had barely been into the water (?)

    Cast 2:

    Just like cast 1. Spinner out about 80 meters. We watched it all the way out, but when he reeled in, it turned out that the lure was only two meters out in the water. We felt as if “something” came in and handed [the] spinner to us! We could see “something” that came to us in the water, and it was certainly not a fish! It was as if this “something” denied us fishing.

    While we were standing there side by side on the river bank, the whole situation began to get very weird and uncomfortable. We felt like we were in a crazy magnetic field that caused everything to vibrate. Suddenly we noticed that we had moved to a completely different place by the river than we were just a minute ago. We had moved without notice. I was further in on the riverbank, while Tommy stood with his back toward the river. He was quite white, and crazily funny in the face. None of us knew how we had managed this without noticing it, or move. At this point we were both very nervous. None of us can explain what happened. We felt a great fear, and everything was very disgusting.

    Then something strange occurred. An object shot up out of the river at a tremendous speed, 90 degrees straight up, raising a huge splash of water.

    Everything happened so fast none of us remember the shape of the object, only that it could have been the size of a car. We found a lot of time had elapsed. The rain had stopped suddenly, and we just stood there speechless!

    After this we didn’t exchange a word, we just had to get out of there.

    The next day I called Tommy and wanted us to talk. Tommy suggested we meet where the river meets the fjord (Vefsnfjorden), on a sand bank where we used to light fires in the past. We agreed to meet at 23:30. We did not talk about what had happened because Tommy had brought a girlfriend. We knew what we had experienced the night before was too weird to be shared with others. Tommy had brought some fishing equipment and I had my bag with me.

    Having stayed a long time, Tommy’s girlfriend said that the time was 04:00 o’clock, and she wanted to go home (she was concerned about not being on time to work the next day). Tommy got irritated and told her to fix her clock; he said his watch is 02:26!

    I realized that my watch was still in my bag since the night before. I picked it up and said that Tommy was right; the time was 02:26!

    We fished for about 10 more minutes before we went back to Tommy’s place. To our great astonishment the TV indicated that both mine and Tommy's clock was wrong by nearly one and a half hours. It turned out that it was Tommy's girlfriend’s watch that was right!

    We can only wonder, what was it that happened the previous night?

    We are experienced mountains guys who often go both hunting and fishing together, but we have never experienced anything like this either before or since.

    We will never forget that night!

Source: UFO (UFO-Norway journal), no. 1/2005, pages 6 & 10.

 

Reference for the above text is: E-mail from Ole Jonny Brænne to me (CF) dated March 07, 2012. I thank him for providing me with the English translation.

 

UFOCAT PRN – NONE

 

Europe – Norway, Nordland County

Vefsna             Latitude 65-50-00 N, Longitude 013-12-00 E (D-M-S) [stream]

Mosjøen          Latitude 65-50-00 N, Longitude 013-12-00 E [populated place]

Vefsnfjorden   Latitude 65-51-00 N, Longitude 012-32-00 E [fjord]

Reference: http://geonames.nga.mil/ggmaviewer/

 

 Print this Page