Go Back Report # 1036
01-21-1976

01-21-1976   English Translation by unknown source

The following is a translation from Swedish text and is not very well done, BUT it’s better than I could have done. I have made some corrections in the translator’s text such as “ain’t” to “is not” and have used an online translator and dictionary to do the last paragraph as the translator did not stick to the text.-CF-          

City and country of incident: Gyttorp (the lake Vikern) - SWEDEN

Date of incident: January 21, 1976

Name of paper and date of clip: Karlskoga-Kuriren, March 16, 1976

City and country of newspaper: Karlskoga, Sweden. 

Vad var det somlandade på Vikerns snöiga is?

Iskristaller röjer ett UFO      

       NORA, —Jag trodde jag såg fel när jag fick syn på det där föremålet på isen. Rund som en ost var det och svagt gul-vitt ljus synles från det. Jag försökte tänka ut alla möjliga naturliga förklaringar som att det var djur med ögon som lyste, men det stod kvar där nästan hela natten och jag stod länge och spanade ut mot det... 

       Allan Jansson i Pershyttan utanfår Nora, vet inte själv riktigt vad han ska tro om det han såg sent på kvällen den 21 januari i år. Vidskeplig är det minsta han är och flygande tefat har han aldrig trott på.

       Men ännu idag, två månader efter, kan han inte komma på en naturlig förklaring till det han såg på Vikerns is i Gyttorp medan han jobbade nattskift.

       Och nu har UFO:s riksorganisation, den förening som sysslar med vad man populärt brukar kalla flygande tefat, kommit fram till att det Allan Jansson såg, mycket väl har kunnat vara en UFO (oidentifierat flygobjekt). 

INGA BEVIS

       Vi har inga bevis, men vi har en person som såg föremålet och vi har spåren i Vikerns is som är mycket intressanta och inte kan avfärdas med naturliga förklaringar, säger Thorvald Berthelsen, ordförande i UFO-föreningen i Köping som varit i Gyttorp och undersökt fallet.

       Det tog ett par tre dagar innan Allan Jansson berättade om vad han sett för sina jobbarkompisar.

       Man vet ju inte vad folk ska tro om man kommer och berättar om sånt här, säger han. 

FÖRSVANN

       Vid tretiden på natten hade föremålet försvunnit igen och då tänkte Allan att det var lika bra att glömma det hela. Men när han skulle gå på eftermiddagsskiftet några dagar senare såg han ut över isen och upptäckte just där han sett föremålet en rund ring på isen.

       Helst vill jag tro att det finns en naturlig förklaring till det jag såg, men jag gick i alla fall till ett par förmän och berättade om det jag sett.

       Snart nog kopplades UFO-föreningen in och Allan Jansson fick vara med om en väldig uppståndelse och berätta allt vad han visste och vad han sett.

       Jag såg föremålet på ungefär hundra meters håll så det är lite svårt att få de rätta måtten på det. Men jag skulle gissa att det var drygt en meter högt och ungefär 35 meter i diameter. Det avtecknade sig väldigt väl ifrån isen och det syntes också stadigt ljus från det, men inget ljus reflekterades från isen.    

EXPERTER

       UFO-föreningen har undersökt isen i den ring som syntes på sjön och låtit kristalliserings experter titta på den.

      Alla naturliga orsaker har kunnat elimineras och det gör Gyttorps-fallet väldigt intressant, säger. Thorvald Berthelsen.

       50 procent av alla iakttagelser vi får reda på kan skalas bort på en gång. Efter ytterligare granskning faller 20 procent, men det som hänt i Gyttorp finns kvar i de återstående 30 procenten av oförklarliga fall. Mer kan vi idag inte göra. Det har vi inte resurser till. På försvarsstaben i Stockholm dit man får in alla iakttagelser som gjorts på radar av främmande föremål, finns det ingen anteckning om något föremål vid den här tiden. Vilket dock inte utesluter att det inte kan ha funnits där.

       Jag vet inte själv vad jag ska tro, säger Allan Jansson.

       Man börjar tvivla på sig själv till slut. Jag kan inte säga något om vad det egentligen var, bara berätta vad jag såg...     

Unclear Picture/Sketch        

Det är de här ca 20 cm höga kristallerna som gör att UFO-organisutionen i Sverige anser iakttagelserna i Gyttorp särskilt intressanta. Det finns ingen naturlig förklaring till att de bildats, säger man.     

WHAT WAS IT THAT LANDED ON THE SNOWY ICE OF VIKERN ?
ICE CRYSTALS SHOW A UFO!

       Nora, - I thought I saw wrong when I spotted the object on the ice. Round like a cheese and a weak yellow-white light was seen from it. I tried to figure out all kinds of solutions that were natural like glowing animal eyes, but it was there almost the whole night and I stood a long while looking at it. . .       

       Allan Jansson in Pershyttan outside Nora doesn't really know if he should believe what he saw the evening January 21 this year. He [is not] superstitious and has never believed in flying saucers.

       But yet today, two months later, he can't find a natural explanation to what he saw on the ice of Vikern when he was working night shift.

       And now has the UFO organisation that deal with what's popularly called flying saucers, found out that it might have been a UFO (Unidentified Flying Object) that Allan Jansson saw.           

NO EVIDENCE

       We have no proof, but we have one person who saw the object and we have the traces in the ice on Vikern that are very interesting and cannot be explained by natural explanations, saysThorvald Berthelsen, chairman of the UFO-association, which has been in the town of Gyttorp and the examined case.

       It took three days before Allan Jansson told his working partners about the incident.

       You never know what people might believe if you come and tell such things, he says.  

DISAPPEARED

       At 3.00 a.m. in the night the object had gone again and than Allan thought he just should forget about it entirely. But when he was on his way to work a couple of days later he looked out on the ice and discovered a round ring on the ice where he had seen the object.

       I should prefer a natural explanation to what I saw, but I went to some foremen and told them what I've seen.

       Soon the UFO-organisation was contacted and Allan Jansson experienced a great excitement and had to tell all he knew and had seen.

       I saw the object at about hundred meters distance so it's hard to give the right measurements. But I should guess it was about one meter high and 35 meters in diameter. It was easily seen against the ice also steady light came from it, but no light was reflected from the ice.

EXPERTS

       UFO-association has examined the ice in the ring that was visible on the lake and let experts look at the crystals

      All natural reasons that could be have been eliminated and the Gyttorps-fallout is very interesting, says. Thorvald Berthelsen.

       50 percents of all cases that we may learn of can to be peeled away simultaneously. After further review, 20 percents more fall, but it as happened in Gyttorp, we are left with the remaining 30 percent of inexplicable cases. More, can we not do today. We have not the resources to. On the defense staff in Stockholm there one sheep in all findings as been done on radar of unknown objects, there is no note about an object at this time. That however does not eliminate that it could not have been there.

       I do not myself know what I will believe, says Allan Jansson.

       One begins to doubt about it, to ends. I cannot say something about what it actually was, I can only, tell what saw…      

Original translators’ text which is not in the articles text-CF-:

In the middle of the ring the building of crystals are about 0. 7 feet high and at the edge about 0.1 feet high. There is no natural explanation to how these ice crystals have been made, they say. The diameter of the ring measures 133 feet.                  

Unclear Picture          

It is these approximately 20 cm high crystals that that UFO organization in Sweden considers the findings in Gyttorp particularly interesting. There is no natural explanation to how they had been formed, says one.                                                                                                                      

This reference: As at the top of this page. With Thanks to The J. Allen Hynek Center for UFO Studies (CUFOS): http://www.cufos.org/        

UFOCAT PRN - 109923

UFOCAT URN – 104111 J. Allen Hynek Center for UFO Studies, News clip 03-03-1976

UFOCAT URN – 109923 UFO Information Sweden, On Site Investigation 03-04-1976

Europe – Sweden, Orebro Lan

Gyttorp             Latitude 59-31-00 N, Longitude 14-58-00 E(D-M-S)

Pershyttan       Latitude 59-30-00 N, Longitude 15-00-00 E

Nora                 12 “Nora” in the same area, but the closest “Pershyttan outside Nora” is:

Nora                 Latitude 59-31-00 N, Longitude 15-02-00 E

Vikern               Latitude 59-30-00 N, Longitude 14-55-00 E [Lake]

Reference: http://gnswww.nga.mil/geonames/GNS/index.jsp


 Print this Page